Спортен клуб "Изида - Свиленград" е основан  в началото на 2003 г. и вписан като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Според Устава си СК „Изида - Свиленград” има за цел да насочва и координира дейността по издигане равнището на масовия спорт, насърчаване на треньорската активност и инициативност на деца и възрастни. Основен приоритет на Клуба е развитието на масовия спорт за изграждането на хармонично развити и здрави деца, юноши и възрастни. За целта се изготвят и разпространяват увлекателни за учениците спортни програми, съобразени с техните възрастови особености, индивидуални качества и интереси.  

Като резултат от тази дейност, към Клуба се създаде отбор по основна гимнастика ”Юначе”, включен в Съюза на българските гимнастически дружества ”Юнак”, който има статут на Национална спортна организация. В отбора участват 40 ученици от първи до четвърти клас.

През 2007 г. се основа и мажоретен състав от 20 момичета на възраст от 11-18 години. Съставът се прие с въодушевление от публиката и с одобрението и подкрепата на родители и общественост. Момичетата участват във всички училищни тържества и градски мероприятия, изявяват се на международни фестивали и в инициативи на други клубове и организации. През април 2009 г. се създаде и състав на малките мажоретки, а от 2010 г. се работи в три възрастови групи.

Естествено се роди идеята за приемственост между поколенията членове на Клуба. Юноши - пораснали юнаци, и девойки – бивши мажоретки, и други тийнейджъри сформират Младежката организация към СК Изида - Свиленград. С различните дейности членовете й се стремят към физическо и духовно развитие, стимулиране на творческо мислене, развиване на любов и уважение към природата.

Тренировките, състезанията и фестивалите не са единствените поводи за срещи между децата и юношите. В групите по пилатес, тае-бо, аеробика и йога се включват голяма част от тях. Велосипедни обиколки, планинско ходене и ежегоден летен лагер на море – това са част от заниманията, които свързват, сплотяват, приобщават към екипност и приятелски отношения.

Нататък? Предстоят ни много работа, нови инициативи, участия и състезания. Сигурни сме - чакат ни още забавления и предизвикателства. Надяваме се частица красота и добро да докоснат повече хора около нас. Разчитаме на подкрепата на нашите партньори. Посрещаме с радост нови приятели. Защото заедно можем повече.ABOUT US

Sport Club Izida-Svilengrad was founded in 2003 and was registered as a legal non-profit entity for public benefit.

According to its Statute, SC Izida-Svilengrad aims to guide and coordinate the work of raising the level of grassroots sport, encouraging the activity of the coaches and initiative of children and adults. The main priority of the club is the development of grassroots sport to build a harmonious and healthy children, adolescents and adults. For this purpose, we prepare and distribute to students sports programming tailored to their age characteristics, individual characteristics and interests. As a result of this activity, the club created a basic gymnastics team "Yunache", included in the Union of Bulgarian gymnastic societies "Yunak", which has the status of national sport organizations. In the team are involved 40 students from first to fourth grade.

In 2007, we created a cheerleading team with 20 girls aged between 11 and 18 years. The team is accepted with enthusiasm by the audience and has the approval and support of the parents and the community. The girls participate in all school celebrations and public events. They also take part in international festivals and initiatives of other clubs and organizations. In April 2009, a team of younger cheerleaders was created, and since 2010 they are working in three age groups.

Of course, we came up with the idea of continuity between generations. Adolescents - grown up members of the team Yunache, former cheerleaders, and other teenagers have developed a youth organization as part of SC Izida-Svilengrad. With various activities the members are working towards physical and spiritual development, stimulating creative thinking, and inspiring love and respect for the nature.

Trainings, competitions and festivals are not the only occasions for gatherings among children and adolescents. Many of them are in the pilates, tae-bo, aerobics and yoga groups. Biking, hiking and annual summer camp at the seaside - these are some of the activities that connect the members and encourage teamwork and friendship.

And now? There is much work ahead of us: new initiatives, participations and competitions. We know for sure that more entertainments and challenges are waiting for us. We hope that beauty will touch more people around us. We rely on the support of our partners. We welcome new friends with joy. Because together we can achieve more.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.

https://evtinsamoletenbilet.com/images/logos/airplane.png

 


Последвайте Спортен Клуб
"Изида-Свиленград" в YouTubeСПОРТЕН КЛУБ ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД © 2003 - 2023