Треньор - Иванка Миткова
Треньор - Петя Карагьозова

ЮНАЧЕТАТА НА СВИЛЕНГРАД – ПЪРВЕНЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ ОЛИМПИЙСКИ ДЕТСКИ СЪБОР ПРИМОРСКО`2007

За втори поредeн път малките възпитаници на клуб „Юнак” при СОУ ”Д-р П. Берон” заеха призови места в традиционното национално състезание. Тази година то се проведе на 27-29 април 2007г. в гр.Приморско.
   
Съюзът на българските гимнастически дружества е правоприемник на хуманните идеи на едноименния съюз „Юнак”, създаден по идея на великия българин Васил Левски. През своята 109-годишна история СДБГ”Юнак” е развивал огромна родолюбива, просветна и спортна дейност. Задача на националния събор е да се направи преглед на спортните постижения на децата от І до ІV клас, тяхното физическо, духовно и патриотично възпитание в резултат на дейността на юнашките клубове в училищата и спортните школи в страната.
   
Състезатели от 15 отбора в две възрастови групи премериха сили в категориите гимнастическа композиция, рисуване, рецитация, авторско стихотворение. Под вещото ръководство на ръководителите си – Иванка Миткова и Мария Петрова, децата на Свиленград доказаха способностите и таланта си. Резулатите: четвърто място за отбора на малките (І-ІІ клас); призовото първо място извоюваха при нелека конкуренция гимнастиците от втора възрастова група (ІІІ-ІV клас), второ място за авторско стихотворение зае Яница Манолова – ІІ клас, с две първи места е второкласникът Мартин Веселов – за рецитация и за рисунка.
           
Така под девиза на Съюза на гимнастическите дружества: „Здрави и силни – дружно за Отечеството”, младите ни съграждани отново накараха името на Свиленград да се свързва с успеха и победата. Имената на юнаците от СОУ „Д-р Петър Берон” са:

Отбор на малките – Яница Манолова, Габриела Иванова, Георги Пенчев, Валентин Терзиев, Мартин Веселов, Велина Бояджиева, Даниела Бояджиева, Симона Иванова, Цветелина Иванова, Антоанета Манева, Берна Севтин, Виктория Тюйлиева, Яница Кичукова, Мирела Балджиева.

Отборът на ІІІ-ІV клас, носители на купата –Димона Пехливанова, Георги Милев, Георги Божинов, Антоанета Колеманова,  Мария Андонова, Кристина Деспова, Лили Дякова, Петя Добрева, Миглена Янакиева, Петя Раковска, Ивелина Милчева, Деница Радева, Теодора Гилева, Елина Крушева.


II National Olympic Children's Fair "Yunache"

For the second time the "Yunak" club at Dr Petar Beron School won prizes in the annual national competition. This year it was held from 27 to 29 April 2007 in Primorsko.
The Union of Bulgarian Gymnastic Societies follows the humanistic ideas of the eponymous "Yunak" Union which was inspired by the idea of the great Bulgarian Vasil Levski. During its 109-year history SDBG "Yunak" has developed various patriotic, educational and sports activities. The national council is to review the sports performance of children from I to IV grade and their physical, spiritual and patriotic education as a result of the activities of the "Yunak" clubs in schools.

Athletes from 15 teams in two age groups competed in the categories of gymnastics composition, drawing, and recitation. With the guidance of their leaders - Ivanka Mitkov and Maria Petrova, the children from Svilengrad showed outstanding ability and talent. The results: fourth place for the team of grades I-II, first place for the team of grades III-IV, second place for recitation for Janis Manolova, and two first places for Martin Veselov for recitation and drawing.

Thus, under the slogan of the Union "healthy and strong - together for the fatherland", our young fellow citizens represented the city of Svilengrad with their success.

The names of the participants from Dr Petar Beron School are:
Team of grades I-II - Janica Manolova, Gabriela Ivanova, Georgi Penchev, Valentin Terziev, Martin Veselov, Velina Boyadjieva, Daniela Boyadjieva, Simona Ivanova, Cvetelina Ivanova, Antoaneta Maneva, Berna Sevtin, Victoria Tyuylieva, Jana Kichukova, and Mirela Baldjieva.
Team of grades III-IV -Dimona Pehlivanova, Georgi Milev, Georgi Bojinov, Antoaneta Kolemanova, Maria Andonova, Christina Despova, Lily Dyakova, Petya Dobreva, Miglena Yanakieva, Petya Rakovska, Ivelina Miltcheva, Denitza Radeva, Theodora Gileva, and Elina Krusheva.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.

https://evtinsamoletenbilet.com/images/logos/airplane.png

 


Последвайте Спортен Клуб
"Изида-Свиленград" в YouTubeСПОРТЕН КЛУБ ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД © 2003 - 2023