Mеждународен младежки обмен в Ливърпул, Англия / International youth exchange in Liverpool

На 30.08.2015г. група от младежи, които са членове на младежката организация "Изида-Свиленград" взе участие в международен младежки обмен за една седмица в Ливърпул, Англия. Групата се състоя от 12 души: Виолета Георгиева, Антоанета Манева, Васил Янев, Мартин Иванов, Даниел Тодоров, Тоня Атанасова, Деница Лалева, Димитър Желев, Йордан Лозанов, Иван Чингаров, Персиана Миткова и Наска Ангелова, като последната участничка е била водач на групата. В обмена взеха участие групи от Кипър и Англия.

Основните цели на този обмен бяха свързани с развитието на комуникационните умения, предприемачески умения, собствени бизнес идеи и работа в екип. По този начин младежите научиха повече за предприемачеството чрез практически дейности и така разработнха своите компетентности и умения, необходими за стартиране на собствен бизнес.

Самата програма включи много дейности, свързани с лекции за бизнес и предприемачество, провеждани от ръководителите на известни фирми в Ливърпул. В един от дните участниците в младежкия обмен бе разделен на 4 смесени групи, всяка с по 6 души, които взеха участие в "Предизвикателството за 10 паунда". Условието на предизвикателството бе, че всяка група трябваше да направи колкото се може повече хора да се усмихнат из целия град с помощта на средствата по свое усмотрение. В последния ден групите бяха помолени да измислят своя собствен бизнес идея и да я опишат в подробности, след което да я представят пред жури от успешни бизнесмени. Журито сподели конструктивно критиките си за всяка група. Програмата завърши с разпределението на Youthpass (удостоверение за успешно изпълнение на целите на обмена) на всеки участник.

 

On 30.08.2015 a group of youngsters who are members in Youth organization’ Izida-Svilengrad’ took part in an international youth exchange for a week in Liverpool,England.There were 12 people in the group: Violeta Georgieva, Antoaneta Maneva, Vasil Yanev, Martin Ivanov, Daniel Todorov, Tonya Atanasova, Denitsa Laleva, Dimityr Jelev, Yordan Lozanov, Ivan Chingarov, Persiana Mitkova and Naska Angelova, the last of whom were the leaders. In addition,there were groups of Cyprus and England which also took part in the exchange.

The main aims of that exchange were related to the  development of  communicational skills, entrepreneurial skills,your own business ideas and cohesiveness.In that way the youngsters learnt more about the entrepreneurship by practical  activities and have already developed  competence and skills needed to start their own business.

The program itself included many activities related to lectures about business and entrepreneurship conducted by the heads of famous companies in Liverpool. In one of the days the participants in the youth exchange  split into 4 mixed groups,each with 6 people and participated in "Challenge 10 pounds". The condition of the challenge was that groups had to make  as many peopleas possible to  smile all around the city by  using  the funds at their discretion. On the last day the groups were asked to invent their own business idea and  to describe it in detail and presented it before a jury of successful businessmen. The jury shared their constructive criticism for all groups.The  tasks of the program ended with the distribution of Youthpass (certificate for successfully implementing the objectives of the exchange) to each participant.

СК Изида - Свиленград е член на Българската Федерация по ЙогаНационална Европейска Асоциация по Батън Туърлинг


Световна Федерация
по Батън Туърлинг

Вземи 10 % отстъпка като въведеш промоционален код: SH-MP3L10 Промоционалният код е валиден за всички поръчки, включващи нови услуги, в които има избран хостинг план за 12 или повече месеца.