Равнопоставени, активни, толерантни / Equal, active and tolerant youngsters in Svilengrad

Равнопоставени, активни, толерантни младежи в гр. Свиленград

Когато сме млади, безумно желаем да извоюваме справедливостта. Не приемаме неправдата и се борим срещу нея. Различното отношение към мъжете и жените е безспорно неправилно. То ощетява много хора, прави осъществяването на мечтите им невъзможно. Неравнопоставеността между половете съществува от години и се е превърнала в модел, стереотип, спазван от обществото. За да разрушим този предразсъдък, ние, членовете на МО при Клуб ,,Изида Свиленград”, изготвихме проекта ,,Равнопоставени, активни, толерантни младежи в град Свиленград”. Той е одобрен и финансиран от Европейската програма “Младежта в действие”. Задачите на проекта са да информират обществото за сериозността на проблема и чрез практически занимания да се промени стереотипното мислене на участниците в него. Екипът се състои от 22 души. Негов ръководител е Любомир Апостолов, а тренинговото обучение ще води тренерът на МО - Пламен Василев. Стойността на проекта е 8 214 лв. Средствата ще бъдат изразходвани за организиране на дейности, в които участие ще могат да вземат всички свиленградчани.

На 28 юни 2013г. бе дадено официалното начало на проекта с презентация, изнесена в общината. През месец юли ще стартира пейнтбол турнир. Участниците ще формират отбори от по 6 души с равен брой мъже и жени в тях. Залагайки на нестандартното, организаторите ще представят идеята за нуждата от толерантност и равноправно сътрудничество межди половете. Младежите планират  джендър-колопоход  и излет сред природата с много интересни игри и изненади. Приоритет за екипа е подобряването на способността на участниците да изразяват себе си и общуват със срещуположния пол. Затова ще бъдат организирани дискусионни срещи по време на физическите дейности  и след тях. Членовете на МО при Клуб ,,Изида” ще преминат през джендър-обучение на летен лагер в град Китен, водено от Пламен Василев. Те ще разпространят наученото през септември, изнасяйки лекция на тема ,,Равнопоставеност между половете – проблеми и предизвикателства” пред гиманзисти в обищина Свиленград. Обобщение на свършената работа и равносметка за степента на реализация на целите ще бъде направена от всички гости на  официалното закриване на проекта през октомври.

,,Равнопоставени, активни, толерантни младежи в град Свиленград” е проект, продължаващ досегашната работа на МО. Всички дейности, които сме организирали, са имали за задача да убедят обществеността, че заедно сме по-добри – в това се крие ключът към равнопоставеността.


Equal, active and tolerant youngsters in Svilengrad

When we are young, we insanely desire to achieve justice. We don’t accept injustice and we fight against it. Different attitude towards men and women is without a doubt wrong. It harms a lot of people, makes their dreams unachievable. Gender inequality exists for many years and it has become a model, a stereotype, followed by society. To destroy this prejudice, we, members of Youth Organization “Izida Svilengrad”, have prepared the project “Equal, active and tolerant youngsters in Svilengrad”. It is approved and financed by the European program “Youth in Action”. Project’s tasks are to inform the society about the seriousness of the problem and to change the stereotyped thinking of its participants through practical activities.

The team is of 22 people. Its leader is Lyubomir Apostolov, and the trainings will be led by the trainer of the YO – Plamen Vasilev. The value of the project is 8 214 leva. The resources will be spent on organizing activities, in which will be able to participate all of Svilengrad’s people.

On 28th of June 2013 was the official start of the project with a presentation, given in the town’s municipality. In July, there will be a paintball tournament. The teams will have 6 players, an equal number of men and women. Relying on the unusual, organizers will represent the idea of needing tolerant and equal cooperation between genders. The youngsters are planning gender cycling march and outdoor hike with many interesting games and surprises. Team’s priority is improving participants ability to express themselves and communicate easier with the opposite sex. That’s why, there’ll be organized discussion meetings during and after the activities. YO’s members will receive the necessary gender training during their work summer camp in Kiten, led by Plamen Vasilev. They will spread what they’ve learned in September, giving a lecture “Gender Equality – problems and challenges” in front of high school students in Svilengrad Municipality. Summary of the work done and assessment of the degree of realization of the objectives will be made from all the guest at official closing of the project in October.

“Equal, active and tolerant youngsters in Svilengrad” is project, ongoing the job, done so far by the Organization. All the activities we have organized have got the task to inform the society that together we are better – there lies the key to equality.